โรงงานเชือก, เชือกฟาง, เชือก ชัยพัฒนา

0-2427-4537, 0-2427-7023, 0-2428-0509-10
interchaiplastics@yahoo.com